skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and functional analysis of the interaction between the nucleoporin Nup98 and the mRNA export factor Rae1.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Ren, Yi ; Seo, Hyuk - Soo ; Blobel, Gunter ; Hoelz, Andre

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 8, 2010, Vol.107(23), p.10406(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...