skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Theorizing the restlessness of events

Wagner - Pacifici, Robin

The American Journal of Sociology, March, 2010, Vol.115(5), p.1351(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...