skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis of the oxidative activation of the carboxysomal [gamma]-carbonic anhydrase, CcmM.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Pena, Kerry L. ; Castel, Stephane E. ; De Araujo, Charlotte ; Espie, George S. ; Kimber, Matthew S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 9, 2010, Vol.107(6), p.2455(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...