skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Riedel, M. J. ; Gaddy, D. F. ; Asadi, A. ; Robbins, P. D. ; Kieffer, T. J.

Gene Therapy, Feb, 2010, Vol.17(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...