skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study.(Report)

Shafaei, Ashraf ; Nikazar, Manouchehr ; Arami, Mokhtar

Desalination, March, 2010, Vol.252(1-3), p.8(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...