skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterobimetallic complexes of lanthanide and lithium metals with dianionic guanidinate ligands: Syntheses, structures and catalytic activity for amidation of aldehydes with amines.(Report)

Qian, Cunwei ; Zhang, Xingmin ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, March 1, 2010, Vol.695(5), p.747(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...