skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptions and reactions with regard to pneumonic plague.(DISPATCHES)

Rubin, G. James ; Amlot, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, Jan, 2010, Vol.16(1), p.120(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...