skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antiflooding prevention, protection, strategic environmental planning of aquatic resources and water purification: The case of Thessalian basin, in Greece.(Report)

Koutseris, I. ; Filintas, Ig. ; Dioudis, P.

Desalination, Jan 1, 2010, Vol.250(1), p.318(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...