skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unequal sisters: A multicultural reader in U.S. women's history: edited by Ellen Carol DuBois and Vicki L. Ruiz, 473 pages. Routledge, Chapman and Hall, Inc., London and New York, 1990. $45.00 cloth, US$18.95 pb

Hoder-Salmon, Marilyn

Women's Studies International Forum, 1991, Vol.14(3), pp.229-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(91)90114-W

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...