skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Value of irrigation water for crop production in the South Saskatchewan River Basin.(Report)

Samarawickrema, Antony ; Kulshreshtha, Suren

Canadian Water Resources Journal, Fall, 2008, Vol.33(3), p.257(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0701-1784

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...