skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal shock behavior of ZrB.sub.2-SiC ultra-high temperature ceramics with addition of zirconia

Li, Weijie ; Zhang, Yong ; Zhang, Xinghong ; Hong, Changqing ; Han, Wenbo

Journal of Alloys and Compounds, June 10, 2009, Vol.478(1-2), p.386(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...