skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nano Cr Interlayered CrN Coatings on Steels

Li, Gaoren ; Deshpande, Pranav ; Li, J. H. ; Lin, R. Y.

Tsinghua Science & Technology, Dec, 2005, Vol.10(6), p.690(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-0214

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...