skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New evidence on the urbanization of global poverty.(Report)

Ravallion, Martin ; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and Development Review, Dec, 2007, Vol.33(4), p.667(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...