skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estimating ideology of Brazilian legislative parties, 1990-2005: a research communication.(Report)

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar, Jr.

Latin American Research Review, Wntr, 2009, Vol.44(1), p.218-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...