skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NUEVOS REGISTROS DE ESPECIES DE MURCIÉLAGOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ALGUNOS DATOS SOBRE SU ECOLOGÍA EN ESTA REGIÓN COLOMBIANA

Martínez Bravo, Caty ; Otero Fuentes, Yohana ; Santos Espinosa, Luz ; Mercado Ricardo, Ana

Caldasia, 2007, pp.355-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03665232 ; E-ISSN: 23573759

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...