skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lake sediment records on climate change and human activities since the Holocene in Erhai catchment, Yunnan Province, China.(Report)

Ji, Shen ; Liyuan, Yang ; Xiangdong, Yang ; Matsumoto, R. ; Guobang, Tong ; Yuxin, Zhu ; Zhenke, Zhang ; Sumin, Wang

Science in China Series D: Earth Sciences, March, 2005, Vol.48(3), p.353(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-9313

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...