skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries.(Report)

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, Oct, 2007, Vol.25(5), p.599(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...