skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human capital and economic growth: evidence from developing countries *.(Author abstract)

Vinod, Hrishikesh D. ; Kaushik, Surendra K.

American Economist, Spring, 2007, Vol.51(1), p.29(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0569-4345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...