skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy.(Author abstract)

Adorno, A. T. ; Silva, R. A. G.

Journal of Materials Science, Dec, 2005, Vol.40(23), p.6217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...