skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Particle characterization and cavity nucleation during superplastic deformation in Al-Li-based alloys.(Author abstract)

Pandey, M. C. ; Wadsworth, J. ; Mukherjee, A. K.

Journal of Materials Science, Oct, 1988, Vol.23(10), p.3509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...