skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification.(NOTE)

Kaltakci, M. Y. ; Koken, A. ; Korkmaz, H. H.

Canadian Journal of Civil Engineering, May, 2006, Vol.33(5), p.632(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0315-1468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...