skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creative chaos in high-performance teams: an experience report. (ARINC Research Corp.'s Software Reusability Department uses object technology to create libraries of reusable software components) (Project Organization and Management special section)

Hyman, Risa B.

Communications of the ACM, Oct, 1993, Vol.36(10), p.56(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...