skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carbon-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides: Syntheses structures, and their application in the controlled polymerization of epsilon-caprolactone

Yingming Yao ; Xiaoping Xu ; Bao Liu ; Yong Zhang ; Qi Shen ; Wing - Tak Wong

Inorganic Chemistry, July 11, 2005, Vol.44(14), p.5133(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...