skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design of Bioelectronic Interfaces by Exploiting Hinge-Bending Motions in Proteins

Benson, David E. ; Conrad, David W. ; De Lorimier, Robert M. ; Trammell, Scott A. ; Hellinga, Homme W.

Science, August 31, 2001, Vol.293(5535), p.1641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...