skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparing Empires: The Ottoman Domains and the British Raj in the Long Nineteenth Century

Khoury, Dina Rizk ; Kennedy, Dane Keith

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2007, Vol.27(2), pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-201X ; E-ISSN: 1548-226X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...