skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The preoperative electrocardiogram: have we reached the end of an era?(Editorial)

Rich, Michael W.

Journal of the American Geriatrics Society, July, 2002, Vol.50(7), p.1301(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...