skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

After the Hyde Amendment: Public funding for abortion in FY 1978

Gold, Rachel Benson

Readings on Induced Abortion, Volume 1: Politics and Policies, Jan, 2000, p.170(4)

ISBN: 0-939253-51-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...