skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors Influencing Patients' Willingness to Pay for New Technologies in Hip and Knee Implants

Schwarzkopf, Ran ; Sagebin, Fabio M. ; Karia, Raj ; Koenig, Karl M. ; Bosco, Joseph A. ; Slover, James D.

The Journal of Arthroplasty, March, 2013, Vol.28(3), p.390(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-5403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...