skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive query expansion: a user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, Sept, 2000, Vol.51(11), p.991(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...