skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"I Am an Immigrant": Fashion, Immigration and Borders in the Contemporary Trans-global Landscape

Loscialpo, Flavia

Fashion Theory, 02 November 2019, Vol.23(6), pp.619-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-704X ; E-ISSN: 1751-7419 ; DOI: 10.1080/1362704X.2019.1657258

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...