skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations.(Research Article)(Report)

Thiele, Elizabeth A. ; Eberhard, Mark L. ; Cotton, James A. ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz - Tiben, Ernesto

PLoS Neglected Tropical Diseases, Oct 4, 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1935-2727 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...