skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND DYADIC IDENTIFICATION IN THE CLASSROOM

Maciel, Cristiano De Oliveira

Revista de Administracao Mackenzie, Jan-Feb, 2018, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-6776 ; DOI: 10.1590/1678-6971/eRAMG180051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...