skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cantharidin suppressed breast cancer MDA-MB-231 cell growth and migration by inhibiting MAPK signaling pathway

Gu, X. - D. ; Xu, L. - L. ; Zhao, H. ; Gu, J. - Z. ; Xie, X. - H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, July, 2017, Vol.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20175920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...