skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of human NLRP12 PYD domain and implication in homotypic interaction.(Research Article)(NLR Family Pyrin Domain Containing 12)(Report)

Jin, Tengchuan ; Huang, Mo ; Jiang, Jiansheng ; Smith, Patrick ; Xiao, Tsan Sam

PLoS ONE, Jan 2, 2018, Vol.13(1), p.e0190547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190547

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...