skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced knowledge in drug metabolism and pharmacokinetics

Yu, Ai - Ming

Acta Pharmaceutica Sinica B, Sept, 2016, Vol.6(5), p.361(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...