skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Noncoding microRNAs: small RNAs play a big role in regulation of ADME?

Yu, Ai - Ming ; Pan, Yu - Zhuo

Acta Pharmaceutica Sinica B, April, 2012, Vol.2(2), p.91(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2012.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...