skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant Sterol Metabolism. [DELTA].sup.7-Sterol-C.sub.5-Desaturase (STE1/DWARF7), [DELTA].sup.5,7-Sterol-[DELTA].sup.7-Reductase (DWARF5) and [DELTA].sup.24-Sterol-[DELTA].sup.24-Reductase (DIMINUTO/DWARF1) Show Multiple Subcellular Localizations in Arabidopsis thaliana (Heynh) L.(Research Article)

Silvestro, Daniele ; Andersen, Tonni Grube ; Schaller, Hubert ; Jensen, Poul Erik

PLoS ONE, Feb 8, 2013, Vol.8(2), p.e56429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0056429

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...