skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cystatin A, a Potential Common Link for Mutant Myocilin Causative Glaucoma.(Research Article)

Kennedy, K. David ; Anithachristy, S. A. ; Buie, Lakisha K. ; Borras, Teresa

PLoS ONE, May 15, 2012, Vol.7(5), p.e36301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...