skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data.(Research Article)

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS ONE, July 23, 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...