skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives: Exaggeration of Differences across the Political Spectrum.(Research Article)

Graham, Jesse ; Nosek, Brian A. ; Haidt, Jonathan

PLoS ONE, Dec 12, 2012, Vol.7(12), p.e50092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...