skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

miR-BAG: Bagging Based Identification of MicroRNA Precursors

Jha, Ashwani ; Chauhan, Rohit ; Mehra, Mrigaya ; Singh, Heikham ; Shankar, Ravi

PLoS One, Sep 2012, Vol.7(9), p.e45782 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045782

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...