skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Facilitating Stable Representations: Serial Dependence in Vision.(Research Article)

Corbett, Jennifer E. ; Fischer, Jason ; Whitney, David

PLoS ONE, Jan 31, 2011, Vol.6(1), p.e16701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0016701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...