skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing Single-Molecule TPM Experiments for Direct Observation of Successful RecA-Mediated Strand Exchange Reaction.(Research Article)

Fan, Hsiu - Fang ; Cox, Michael M. ; Li, Hung - Wen

PLoS ONE, July 12, 2011, Vol.6(7), p.e21359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0021359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...