skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessment of cognitive outcome measures in teenagers with 15q13.3 microdeletion syndrome.(Original Paper)(Report)

Crutcher, Emeline ; Ali, May ; Harrison, John ; Sovago, Judit ; Gomez - Mancilla, Baltazar ; Schaaf, Christian P.

Journal of Autism and Developmental Disorders, April, 2016, Vol.46(4), p.1455(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-015-2694-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...