skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data.(Research Article)

Scales, Matthew ; Jager, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S. ; Henrion, Marc Y. R.

PLoS ONE, Sept 10, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...