skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The dual burden of malnutrition in Colombia.(Report)(Author abstract)

Sarmiento, Olga L. ; Parra, Diana C. ; Gonzalez, Silvia A. ; Gonzalez - Casanova, Ines ; Forero, Ana Y. ; Garcia, Johnattan

American Journal of Clinical Nutrition, Dec, 2014, Vol.100(6), p.1628S(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9165 ; DOI: 10.3945/ajcn.114.083816

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...