skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanisms underlying attenuation of apoptosis of cortical neurons in the hypoxic brain by flavonoids from the stems and leaves of Scutellaria baicalensis Georgi.(Research and Report)(Report)

Miao, Guangxin ; Zhao, Hongxiang ; Guo, Ke ; Cheng, Jianjun ; Zhang, Shufeng ; Zhang, Xiaofeng ; Cai, Zhenling ; Miao, Hong ; Shang, Yazhen

Neural Regeneration Research, Sept 1, 2014, Vol.9(17), p.1592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...