skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At-Will Employment.(Author abstract)

Verkuil, Paul R.

Public Administration Review, 2015, Vol.75(2), p.188(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352 ; DOI: 10.1111/puar.12334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...