skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adapting School-Based Substance Use Prevention Curriculum Through Cultural Grounding: A Review and Exemplar of Adaptation Processes for Rural Schools.(Report)(Author abstract)

Colby, Margaret ; Hecht, Michael L. ; Miller - Day, Michelle ; Krieger, Janice L. ; Syvertsen, Amy K. ; Graham, John W. ; Pettigrew, Jonathan

American Journal of Community Psychology, March, 2013, Vol.51(1-2), p.190(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...