skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating New York City's Smoke-Free Parks and Beaches Law: A Critical Multiplist Approach to Assessing Behavioral Impact.(Report)(Author abstract)

Johns, Michael ; Coady, Micaela H. ; Chan, Christina A. ; Farley, Shannon M. ; Kansagra, Susan M.

American Journal of Community Psychology, March, 2013, Vol.51(1-2), p.254(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...